Toelating en plaatsing

Mijn kind naar een school van Attendiz

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden, onze school ook. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Aanmelden van de leerling

De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen:

Plaatsing van de leerling

Toelaatbaarheidsverklaring vereist

Voor plaatsing op onze school of een andere school voor speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Zo ja, dan geeft het samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt zo’n TLV af. Het samenwerkingsverband dient tevens een TLV af te geven bij de overgang naar een andere school voor S(B)O of naar het VSO.
Onze school maakt deel uit van vier regionale samenwerkingsverbanden (SWV), te weten:

Ook als uw kind (nog) niet naar school gaat, is een TLV van het samenwerkingsverband nodig. Op basis van de aangeleverde stukken en een inventarisatie van de onderwijs- en ondersteunings-behoefte van de leerling geeft een speciale commissie van het samenwerkingsverband een TLV af voor een school voor speciaal onderwijs. Dit gebeurt doorgaans binnen 10 weken. In de TLV staat ook welke bekostigingscategorie van toepassing is en wat de duur is van het onderwijsarrangement. De interne begeleider, zorgcoördinator of directeur van onze school kan u hier meer over vertellen.

Wanneer is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig?

Wanneer uw kind in een residentiële instelling verblijft (of in dagbehandeling is), bijvoorbeeld bij Ambiq, Karakter, Jarabee of Revalidatiecentrum Het Roessingh, kan uw kind via een residentiële plaatsing terecht bij ons op school. Een toelaatbaarheidsverklaring is dan niet nodig. Neemt u in dit geval contact op met onze school.

Plaatsingsbeleid

Vanuit ons uitgangspunt om hoogwaardig onderwijs in een veilige setting te geven, voeren we waar nodig specifiek plaatsingsbeleid. Daarom hebben we per school van Attendiz een specifieke uitwerking gemaakt van het plaatsingslijstbeleid. Op grond van het specifieke schoolbeleid, bepaalt de school de maximale capaciteit per eenheid (leerjaar, bouw), afdeling en school. Op basis daarvan kan een school bij het bestuur aangeven dat een nieuwe plaatsing ten koste zal gaan van de veiligheid en kwaliteit van het onderwijs en de belastbaarheid van leerlingen en medewerkers: de maximale capaciteit is bereikt. Op dat moment geeft het bestuur een zogenaamde ‘volverklaring’ af. Dat kan voor een eenheid (leerjaar, bouw), afdeling of school zijn.

Een door ouders ondertekende nieuwe aanmelding van een leerling komt vervolgens op de plaatsingslijst (wachtlijst). Dit na beoordeling van de onderwijssoort, het leerjaar, het niveau en de ondersteuningsbehoefte en na de beoordeling of er wellicht elders een passende onderwijsplek is. Ouders, samenwerkingsverband en school van herkomst worden hierover door ons geïnformeerd. Via onderstaande link ziet u ons overzicht maximale capaciteit. Daarop is te zien voor welke scholen (leerjaar, bouw, afdeling) en een volverklaring is afgegeven en voor welke niet. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. U ziet hieronder ook een link naar ons plaatsingsbeleid.

In overleg met de samenwerkingsverbanden wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor leerlingen die op dit moment niet op een van onze scholen kunnen worden geplaatst. Daarbij kan, eventueel, in overleg met het regulier onderwijs, waar mogelijk de expertise van Attendiz worden ingezet. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen die zijn aangemeld voor een van onze scholen worden via de school over de voortgang op de hoogte gehouden. Overbodig is het te zeggen dat we samen met alle partijen ons tot het uiterste inspannen om de plaatsingslijsten weg te werken.

Voor meer informatie over ons plaatsingsbeleid kunt u het volledige document lezen. Deel B van ons plaatsingsbeleid staat op de schoolwebsites.

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.