Klachtenregeling

Klachten

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Binnen elke school is er een schoolcontactpersoon, die voor de eerste opvang zorgt en zo nodig verwijst naar de externe vertrouwenspersoon. Stichting Attendiz heeft een klachtenregeling vastgesteld: bekijk/download de klachtenregeling (PDF).

Externe vertrouwenspersoon

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij de externe vertrouwenspersoon. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie.

Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie besproken. Als er in die situaties, sprake is van klachten over de bejegening, worden ze wel door de vertrouwenspersoon in behandeling genomen.

De externe vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie. Dat betekent onder meer dat hij/zij geen meldplicht heeft naar de schoolleiding als het gaat om seksuele intimidatie of misbruik van een medewerker van de school met een leerling.

Hebt U een klacht over seksuele intimidatie, pesten, bejegening, discriminatie en/of agressie, neem dan contact op met de schoolcontactpersoon of met de externe vertrouwenspersoon. Mevrouw M. (Marijke) Beerlage is externe vertrouwenspersoon voor Stichting Attendiz en functioneert als aanspreekpunt bij klachten.

Zij is op werkdagen bereikbaar op:

Bestuur

U kunt voor de behandeling van de klacht ook terecht bij het bestuur van Attendiz. De wijze van afhandeling wordt ook wel interne klachtafhandeling genoemd. Een formele klachtbehandeling via een procedure bij de Landelijke Commissie kan zo worden voorkomen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u uw klacht indienen bij:

Stichting Attendiz

Bestuurssecretaris

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Attendiz is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor algemeen bijzonder onderwijs.
Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de landelijke klachtencommissie een advies uitbrengen. Als u uw klacht wilt indienen bij de Landelijke Klachtencommissie dan kunt u contact opnemen met:

Geschillencommissies bijzonder onderwijs
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.