Protocol Dossiervorming

Om goed onderwijs en goede zorg binnen Attendiz te kunnen bieden moet er op meerdere terreinen aan professionele voorwaarden worden voldaan. Een van die
terreinen is de dossiervorming.

Bij Attendiz is een Protocol dossiervorming en dossierbeheer van leerlingen ontwikkeld om op een professionele en zorgvuldige manier om te gaan met de persoonsgegevens en vertrouwelijke stukken van leerlingen. Dit protocol is een praktische uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en het Vrijstellingsbesluit WBP, toegesneden op alle locaties die onder Attendiz vallen.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens van de leerlingen is tweeledig: enerzijds verplicht de wetgever ons hiertoe, anderzijds acht het bevoegd gezag dit een noodzakelijke
voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan onze doelgroep. De inhoud van het protocol is via het intranet bekend gemaakt aan alle medewerkers van Attendiz en gepubliceerd op deze website ten behoeve van ouders en verzorgers en onze externe relaties. In de Schoolgids van iedere school wordt naar de publicatie ervan op de
website verwezen.

De afspraken staan in dit protocol nader beschreven.

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer